accept là gì

Bạn đang xem: accept là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to accept
Phân kể từ hiện nay tại accepting
Phân kể từ vượt lên trước khứ accepted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại accept accept hoặc acceptest¹ accepts hoặc accepteth¹ accept accept accept
Quá khứ accepted accepted hoặc acceptedst¹ accepted accepted accepted accepted
Tương lai will/shall² accept will/shall accept hoặc wilt/shalt¹ accept will/shall accept will/shall accept will/shall accept will/shall accept
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại accept accept hoặc acceptest¹ accept accept accept accept
Quá khứ accepted accepted accepted accepted accepted accepted
Tương lai were to accept hoặc should accept were to accept hoặc should accept were to accept hoặc should accept were to accept hoặc should accept were to accept hoặc should accept were to accept hoặc should accept
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại accept let’s accept accept
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: Những mẫu giày jordan cổ thấp không thể thiếu trong tủ đồ của bạn