appropriate là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to appropriate
Phân kể từ hiện tại tại appropriating
Phân kể từ quá khứ appropriated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại appropriate appropriate hoặc appropriatest¹ appropriates hoặc appropriateth¹ appropriate appropriate appropriate
Quá khứ appropriated appropriated hoặc appropriatedst¹ appropriated appropriated appropriated appropriated
Tương lai will/shall² appropriate will/shall appropriate hoặc wilt/shalt¹ appropriate will/shall appropriate will/shall appropriate will/shall appropriate will/shall appropriate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại appropriate appropriate hoặc appropriatest¹ appropriate appropriate appropriate appropriate
Quá khứ appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated appropriated
Tương lai were to appropriate hoặc should appropriate were to appropriate hoặc should appropriate were to appropriate hoặc should appropriate were to appropriate hoặc should appropriate were to appropriate hoặc should appropriate were to appropriate hoặc should appropriate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại appropriate let’s appropriate appropriate
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.