bài tập nâng cao hàm số bậc nhất lớp 9

Tài liệu gồm 69 trang, tổng hợp tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập hàm số bậc nhất, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 9 tham khảo khi học chương trình Toán 9 phần Đại số chương 2.

Xem thêm: prevent là gì

Bạn đang xem: bài tập nâng cao hàm số bậc nhất lớp 9

Chương 2. Hàm số bậc nhất 105.
1. Khái niệm hàm số. Hàm số bậc nhất 105.
1. Tóm tắt lý thuyết 105.
2. Hàm số bậc nhất 106.
3. Các dạng toán 107.
+ Dạng 33. Biểu diễn điểm A(x0; y0) trên hệ trục tọa độ 107.
+ Dạng 34. Nhận dạng hàm số bậc nhất 108.
+ Dạng 35. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất 109.
+ Dạng 36. Tìm giá trị của x hoặc y khi biết giá trị còn lại 110.
+ Dạng 37. Hàm số đồng biến và nghịch biến 111.
4. Luyện tập 112.
5. Các bài toán nâng cao 114.
2. Đồ thị hàm số bậc nhất 117.
1. Tóm tắt lý thuyết 117.
2. Các dạng toán 117.
+ Dạng 38. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng 117.
+ Dạng 39. Xác định đường thẳng thỏa mãn tính chất nào đó 119.
+ Dạng 40. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, đồ thị hàm trị tuyệt đối 120.
3. Luyện tập 122.
4. Các bài toán nâng cao 126.
3. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 129.
1. Tóm tắt lý thuyết 129.
2. Các dạng toán 129.
+ Dạng 41. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng 129.
+ Dạng 42. Xác định giao điểm của hai đường thẳng 130.
+ Dạng 43. Xác định hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước 131.
+ Dạng 44. Xác định giá trị của tham số m để đường thẳng y = ax + b thỏa mãn điều kiện cho trước 132.
3. Luyện tập 134.
4. Các bài toán nâng cao 136.
4. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0) 137.
1. Tóm tắt lý thuyết 137.
2. Các dạng toán 137.
+ Dạng 45. Xác định hệ số góc của đường thẳng 137.
+ Dạng 46. Xác định góc 138.
+ Dạng 47. Xác định đường thẳng dựa vào hệ số góc 139.
3. Luyện tập 139.
4. Các bài toán nâng cao 140.
5. Ôn tập chương 2 141.
1. Trắc nghiệm 141.
2. Tự luận 151.
6. Đề kiểm tra chương 2 171.
1. Đề số 1 (Dành cho học sinh đại trà) 171.
2. Đề số 2 (Dành cho học sinh khá – giỏi) 172.