bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối là 1 thì đặc biệt thông thườn vô ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, dùng để làm trình diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra vô quá khứ. Tuy nhiên, khá nhiều người dễ dàng giắt sai lầm đáng tiếc Lúc phân tách thì này. Hôm ni hãy nằm trong Vietop ôn tập luyện chắc chắn thêm với khối hệ thống bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khứ tiếp nối dưới phía trên nhé.

Bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức thì quá khứ tiếp diễn

Định nghĩa và cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối là thì được dùng để làm trình diễn mô tả hành vi đang ra mắt tại 1 thời điểm, thời hạn ví dụ vô quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Những hành vi đang được ra mắt bại hoàn toàn có thể ra mắt như sau:

 • Diễn rời khỏi bên trên 1 thời điểm ví dụ vô quá khứ.

E.g.: The neighbor was talking to tướng my father at 10 o’clock this morning. (Người láng giềng vẫn đang được rỉ tai với tía tôi khi 10 giờ sáng sủa nay).

 • Hành động ra mắt bên cạnh đó với hành vi không giống vô quá khứ.

E.g.: I was learning to play guitar while my brother was watching TV. (Tôi đang được học tập đùa guitar trong khi em trai tôi coi TV).

 • Hành động A đang được ra mắt thì đem hành vi B xen vô.

E.g.: When we were playing football, it rained. (Khi Shop chúng tôi đang được đá bóng thì trời mưa).

 • Hành động lặp chuồn tái diễn rất nhiều lần vô quá khứ và tạo ra quấy rầy cho tới người không giống.

E.g.: My friend was always talking when he was here. (Bạn tôi luôn luôn trực tiếp rằng Lúc cậu ấy ở đây).

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi ngờ vấn
S + was/ were + V-ing …

E.g.:
At 11 o’clock  last night, we were talking to tướng each other. (Lúc 11 giờ  tối qua quýt, Shop chúng tôi đang được rỉ tai với nhau).
S + was/ were + not + V-ing …

E.g.: When it rained last night, we were not watching a movie. (Khi trời mưa tối qua quýt thì Shop chúng tôi đang được ko coi phim).
– Câu đem kể từ nhằm hỏi:
(Từ nhằm hỏi) + was/ were + S + V-ing …?
E.g.: What were you having at this time yesterday? (Con đang được nên ăn những gì vào khung giờ này ngày hôm qua?).

– Câu không tồn tại kể từ nhằm hỏi:
Q: Was/ Were + S + V-ing…?
A: Yes, S + be. / No, S + be not.
E.g.: Was he working with you when I came?” (Anh tao đem thao tác với cậu Lúc tôi cho tới không?)
=> Yes, he was. (Đúng, anh tao có).

Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ tiếp diễn

Các trạng kể từ chỉ thời hạn vô quá khứ tất nhiên thời hạn xác địnhat + giờ + thời hạn vô quá khứ (at 10 p.m last night…)
at this time + thời hạn vô quá khứ (at this time 3 weeks ago…)
in + năm trong quá khứ (in 2000, in 2005…)
in the past (trong quá khứ)
Trong câu xuất hiện tại “when” Lúc trình diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra thì đem hành vi không giống xen vô.E.g.: When the kids were playing in the room, their moms were cooking in the kitchen. (Khi lũ trẻ con đang được đùa vô chống thì những người mẹ của bọn chúng đang được nấu bếp vô bếp).
Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra bên trên thời khắc xác lập vô quá khứ.While (trong khi), When (khi), at the time (vào lúc),…
E.g.: My father was reading a paper at that time. (Bố tôi đang được gọi một tờ báo vô khi đó).

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án trúng.

1. We …… on the lake when it started to tướng rain ví we went trang chính.

 • A. finished
 • B. finishing
 • C. were finishing
 • D. are finishing

2. My dad found some money while he …… his suitcase.

 • A. packing
 • B. package
 • C. are packing
 • D. was packing

3. My brother ……… in Ireland when he met his girlfriend.

 • A. study
 • B. was studying
 • C. were study
 • D. was study

4. My grandma tried pizza for the first time while she ………. in Italy.

 • A. staying
 • B. is staying
 • C. is stayed
 • D. was staying

5. My mom ………. in the sea when she saw a dolphin.

 • A. was swimming
 • B. was swimming
 • C. were swimming
 • D. were swimming

6. ……. it ……. when you woke up this morning?

 • A. Is….raining
 • B. was ….. raining
 • C. is….rain
 • D.were…… raining

7. What …….. when the teacher came?

 • A. were you doing
 • B. was you doing
 • C. are you doing
 • D. are you doing

8. What did you watch on TV while you …….. dinner yesterday?

 • A. were having
 • B. was having
 • C. were having
 • D. was having

9. The man ………. his letter in the post office at that time.

 • A. is sending
 • B. was sending
 • C. sending
 • D. was sending

10. It ………and cloudy when we left Ireland.

 • A. was rain
 • B. was raining
 • C. is raining
 • D. raining

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Writing – Offline và Online nằm trong Chuyên Viên IELTS 8.5

Bài 2: Chọn dạng trúng của động kể từ.

1. I ……………………………. the accident when I was waiting for the xe taxi.

 • A. saw
 • B. was seeing

2. What ……………….. you ….. when I phoned?

 • A. were you doing
 • B. did you do

3. They ………………………………. their friends last summer holiday.

 • A. didn’t visit
 • B. weren’t visiting

4. It ………………………………. heavily last July.

 • A. rained
 • B. was raining

5. While people were talking to tướng each other, he ………………………………….. his book.

 • A. read
 • B. was reading

6. Chris …………………………. pizza every weekend last month.

 • A. was eating
 • B. ate

7. While we …………………………… in the park, Mary fell over.

 • A. were running
 • B. run

8. ………………………………. your keys yesterday?

 • A. Did you find
 • B. Were you finding

9. Who……………………………. with at the buổi tiệc ngọt last night?

 • A. was she dancing
 • B. did she dance

10. They …………………………. football on TV all day.

 • A. were watching
 • B. watched

Bài 3: Chọn đáp án trúng.

1. The Smiths ___________ their house at this time last weekend

 • A. aren’t painting
 • B. weren’t painting

2. ___________ the students writing an essay in class this morning?

 • A. Did
 • B. Were

3. Tom ___________ the living room when Jane arrived

 • A. cleaned
 • B. was cleaning

4. Frank _________ his siêu xe when his mobile rang

 • A. was fixing
 • B. fixed

5. Mark ________ a coat when it started to tướng rain.

Xem thêm: library nghĩa là gì

 • A. didn’t wear
 • B. wasn’t wearing

6. He ______ driving to tướng work this morning when Anna called.

 • A. is
 • B. was

7. While my parents _________, I was studying at home

 • A. were working
 • B. was working

8. I ______ trang chính when I _____ and fell

 • A. walked – was tripping
 • B. was walking – tripped/

9. At 8 o’clock last night, we __________ dinner at a Chinese restaurant

 • A. were having
 • B. had

Xem thêm:

Thì thời điểm hiện tại trả thành

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tiếp diễn

Bài 4: Chọn đáp án trúng.

1. They__________ the bus yesterday.

 • A. don’t catch
 • B. weren’t catch
 • C. didn’t catch
 • D. not catch

2. My sister__________home late last night.

 • A. comes
 • B. come
 • C. came
 • D. was come

3. My father ______ tired when I__________ trang chính.

 • A. was – got
 • B. is – get
 • C. was  – getted
 • D. were – got

4. What__________you__________two days ago?

 • A. tự – do
 • B. did – did
 • C. tự – did
 • D. did – do

5. Where__________your family__________on the summer holiday last year?

 • A. tự – go
 • B. does –go
 • C. did – go
 • D. did – went

6. At this time last year, they _________this house

 • A. built
 • B. is building
 • C. was building
 • D. were building

7. What ……….you ……….(do )at 8 pm yesterday?

 • A. were you doing
 • B. was you doing

8. They (not go) _________ to tướng school when I met them yesterday.

 • A. didn’t go
 • B. wasn’t going
 • C. didn’t went
 • D. weren’t going

Bài 5: Chọn đáp án trúng.

1. At this time last year, they …………(build) this house.

 • A. built
 • B. was built
 • C. was building
 • D. were building

2. Friday will be a bad day for bu – I have an extra session and maybe a press conference. I wish your mother ……………. on Saturday or Sunday. But I know it’s not your fault.

 • A. didn’t come
 • B. were coming
 • C. came
 • D. had come

3. I (drive) ………………… my siêu xe very fast when you called bu.

 • A. drove
 • B. was driving
 • C. was drive
 • D. were driving

4. I ……………… (chat) with my friends while my teacher …………… (teach) the lesson yesterday.

 • A. was chatting – teaching
 • B. was teaching – was teaching
 • C. was teaching – taught
 • D. chatted – taught

5. My father ………………….. (watch) TV when I got trang chính.

 • A. was watching
 • B. watched
 • C. were watched
 • D. was watched

6. At this time yesterday, I …………………. (prepare) for my son’s birthday buổi tiệc ngọt.

 • A. prepared
 • B. was prepared
 • C. was preparing
 • D. were preparing

7. Where …………… (go) when I saw you last weekend?

 • A. was you going
 • B. were you going
 • C. did you go
 • D. you went

8. They …………………. (not go) to tướng school when I met them yesterday.

 • A. weren’t going
 • B. not going
 • C. didn’t go
 • D. weren’t go

9. My mother …………….. (not go) the housework when my father came trang chính.

 • A. didn’t go
 • B. didn’t doing
 • C. wasn’t doing
 • D. weren’t doing

10. My sister ………………….. (read) books while my brother …………… (play) football yesterday afternoon.

 • A. was reading – playing
 • B. was reading – was playing
 • C. was reading – played
 • D. read – was playing

Xem thêm:

Câu ĐK loại 1

Câu ĐK loại 4

Cấu trúc When, While

Đáp án

Bài 1:

 1. C
 2. D
 3. B
 4. D
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. B

Bài  2:

 1. A
 2. A
 3. A
 4. A
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A
 9. B
 10. A

Bài 3:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. B
 6. B
 7. A
 8. B
 9. A

Bài 4:

Xem thêm: i'd là gì

 1. C
 2. C
 3. A
 4. D
 5. C
 6. D
 7. A
 8. D

Bài 5:

 1. D
 2. B
 3. B
 4. B
 5. A
 6. C
 7. B
 8. A
 9. C
 10. B

Với những bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khứ tiếp nối trên phía trên, kỳ vọng độc giả hoàn toàn có thể bắt chắc chắn thêm kỹ năng và kiến thức về thì quá khứ tiếp nối. IELTS Vietop chúc bàn sinh hoạt chất lượng.

Luyện đua IELTS