bài tập về to v và ving có đáp án

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

Bài trước Elight đang được ra mắt cho mình vô cùng kỹ về phong thái dùng V-ing và to tát V vô câu rồi. Nếu chúng ta ko phát âm bài xích kỹ năng cơ thì nên quay trở lại và học tập trước nhé. Bài Các dạng thức V-ing và to tát V vô giờ Anh.

Bài này tất cả chúng ta tiếp tục tiến bộ cho tới thực hiện phần rèn luyện nhằm đáp ứng tóm cứng cáp kỹ năng nhé.

Bạn đang xem: bài tập về to v và ving có đáp án

Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc

 1. I can’t imagine Peter _____ (go) by xe đạp.
 2. He agreed _____  (buy) a new xế hộp.
 3. The question is easy _____  (answer).
 4. The man asked bu how _____  (get) to tát the airport.
 5. I look forward to tát _____  (see) you at the weekend.
 6. Are you thinking of _____  (visit) London?
 7. We decided _____  (run) through the forest.
 8. The teacher expected Sarah _____  (study) hard.
 9. She doesn’t mind _____  (work) the night shift.
 10. I learned _____  (ride) the xe đạp at the age of 5.

Đáp án: 

 1. going
 2. to buy
 3. to answer
 4. to get
 5. seeing
 6. visiting
 7. to run
 8. to study
 9. working
 10. to ride

 

Bài 2: Chia động kể từ ở vô ngoặc

 1. We decided _____  (buy) a new xế hộp.
 2. They’ve got some work _____  (do).
 3. Peter gave up _____  (smoke) .
 4. He’d lượt thích _____  (fly) an aeroplane.
 5. I enjoy _____  (write) picture postcards.
 6. Do you know what _____  (do) if there’s a fire in the shop?
 7. Avoid _____  (make) silly mistakes.
 8. My parents wanted bu _____  (be) trang chủ at 11 o’clock.
 9. I dream about _____  (build) a big house.
 10. I’m hoping _____  (see) Lisa.

Đáp án:

 1. to buy 
 2. to do 
 3. smoking
 4. to fly
 5. writing
 6. to do
 7. making
 8. to be
 9. building
 10. to see

Bài 3: Chia động kể từ ở vô ngoặc 

 1. The children prefer ( watch) TV to tát ( read) books.
 2. The boys lượt thích ( play) games but hate ( do) lessons.
 3. Would you lượt thích ( go) now or shall we wait till the end?
 4. I can’t find my favorite book. You ( see) it?
 5. We used ( dream) of a television mix when we (be) small.
 6. Would you mind ( show ) bu how ( send) an email?
 7. He always think about (go) swimming.
 8. She dislikes (do) a lot of housework.
 9. My children enjoy ( read) books.
 10. She looked forward to tát (see) you.

Đáp án:

 1. watching – reading 
 2. playing – doing 
 3. to tát go 
 4. have …seen 
 5. to tát dream – were 
 6. showing – to tát send 
 7. going 
 8. doing 
 9. reading 
 10. seeing

Bài 4: Chia động kể từ ở vô ngoặc

 1. They are used to tát (prepare) new lessons.
 2. By ( work) day and night , he succeeded in ( finish) the job in time.
 3. His doctor advised him ( give) up ( smoke).
 4. Please stop (talk). We will stop (eat) lunch in ten minutes.
 5. Stop ( argue) and start( work).
 6. I lượt thích ( think) carefully about things before ( make) decision.
 7. Ask him ( come) in. Don`t keep him ( stand) at the door.
 8. Did you succeed in ( solve) the problem?
 9. Don’t forget ( lock) the door before (go) to tát bed.
 10. Don’t try ( persuade) bu . Nothing can make bu ( change) my mind.

Đáp án: 

 1. preparing 
 2. working – finishing 
 3. to tát give up – smoking 
 4. talking – to tát eat
 5. arguing – to tát work 
 6. to tát think – making 
 7. to tát come – standing 
 8. solving
 9. to tát lock – going 
 10. to tát persuade 

∠ Bài trước: Các dạng thức của “to V” và “V – ing” 

Để rèn luyện nhiều hơn thế nữa, chúng ta có thể rinh cho chính bản thân sách giờ Anh cơ bản của Elight. Đây là cuốn sách tổ hợp tương đối đầy đủ kỹ năng giờ Anh không chỉ là về ngữ pháp nhưng mà còn là một kể từ vựng, vạc âm, tiếp xúc. Sở sách bao gồm 2 cuốn, in màu sắc, đẹp nhất và cứng cáp, chắc chắn rằng tiếp tục là kẻ chúng ta sát cánh hữu ích giúp cho bạn đoạt được giờ Anh.

Xem thêm: Giày Nike chính hãng giá bao nhiêu? Những mẫu giày Nike hot nhất

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là cỗ học tập liệu độc quyền bởi Elight kiến thiết, cung ứng tương đối đầy đủ kỹ năng nền tảng giờ Anh bao hàm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và suốt thời gian ôn luyện chuyên nghiệp hóa 4 tài năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành riêng cho:

☀ Học viên cần thiết học tập vững chãi nền tảng giờ Anh, phù phù hợp với từng giai đoạn.

☀ Học sinh, SV cần thiết tư liệu, suốt thời gian cẩn thận nhằm ôn thi đua thời điểm cuối kỳ, những kì thi đua vương quốc, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần thiết xử lý nhược điểm về nghe trình bày, kể từ vựng, hành động tự nhiên tiếp xúc Tiếng Anh.

Xem thêm: simulated là gì

TỚI NHÀ SÁCH

 

 

Advertisement