challenge là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to challenge
Phân kể từ hiện tại tại challenging
Phân kể từ quá khứ challenged
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại challenge challenge hoặc challengest¹ challenges hoặc challengeth¹ challenge challenge challenge
Quá khứ challenged challenged hoặc challengedst¹ challenged challenged challenged challenged
Tương lai will/shall² challenge will/shall challenge hoặc wilt/shalt¹ challenge will/shall challenge will/shall challenge will/shall challenge will/shall challenge
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại challenge challenge hoặc challengest¹ challenge challenge challenge challenge
Quá khứ challenged challenged challenged challenged challenged challenged
Tương lai were to challenge hoặc should challenge were to challenge hoặc should challenge were to challenge hoặc should challenge were to challenge hoặc should challenge were to challenge hoặc should challenge were to challenge hoặc should challenge
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại challenge let’s challenge challenge
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.