đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2020-2021

Trường Tiểu học & THCS……

Họ và tên: …………………………….

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2020-2021

Lớp:……………………….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Điểm

Nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………………………………………………………….

I . TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. ( 1 điểm) Số liền sau của 249 là:

A/ 248 B/ 250 C/ 294 D/ 205

Câu 2. ( 1 điểm) Số lớn nhất có ba chữ số là:

A/ 999             B/ 900          C/ 990           D/ 100

Câu 3. ( 1 điểm) 5 giờ chiều còn gọi là:

A/15 giờ B/ 16 giờ C/ 17 giờ D/ 6 giờ

Câu 4: ( 1 điểm) Số? 1m = …..cm

A/ 1 B/ 100 C/ 10 D/ 1000

Câu 5. ( 1 điểm) Kết quả của phép tính : 30 + 4 x 5 =

A. 16 B. 26 C. 50 D. 30

Câu 6. ( 1 điểm) Tìm giá trị của x, để x : 4 = 5

A/ x = 9 B/ x = 25 C/ x = 30 D/ x = 20

Câu 7. ( 1 điểm)

Chu vi hình tứ giác sau là:

A/ 24 cm B/ 20 cm C/ 25 cm D/ 35 cm

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 8. (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 42 + 36 b) 513 + 456 c) 85 – 21 d) 961 – 650

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Câu 9. (1 điểm) Cây táo có 320 quả, cây cam có ít hơn cây táo 30 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả ?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm) Nam có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

Xem thêm: incentive là gì

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HKII

I . TRẮC NGHIỆM : (7 điểm)

Mỗi câu đúng 1 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

B

A

C

B

C

D

A

II. TỰ LUẬN: (3 điểm) Thực hiện các bài toán theo yêu cầu:

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

42 + 36

513 + 456

85 – 21

961 – 650

42

+

513

+

85

961

36

456

21

650

78

969

64

311

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Cây cam có số quả là: (Số cây cam có là:) (0, 25 điểm)

320 – 30 = 290 (quả) (0,5 điểm)

Đáp số: 290 quả. (0, 25 điểm)

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải

Xem thêm: make a mess là gì

Số chiếc kẹọ mỗi người có là :

20 : 5 = 4 (cái kẹo)

Đáp số : 4 cái kẹo