eliminate là gì

Bạn đang xem: eliminate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to eliminate
Phân kể từ hiện nay tại eliminating
Phân kể từ quá khứ eliminated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại eliminate eliminate hoặc eliminatest¹ eliminates hoặc eliminateth¹ eliminate eliminate eliminate
Quá khứ eliminated eliminated hoặc eliminatedst¹ eliminated eliminated eliminated eliminated
Tương lai will/shall² eliminate will/shall eliminate hoặc wilt/shalt¹ eliminate will/shall eliminate will/shall eliminate will/shall eliminate will/shall eliminate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại eliminate eliminate hoặc eliminatest¹ eliminate eliminate eliminate eliminate
Quá khứ eliminated eliminated eliminated eliminated eliminated eliminated
Tương lai were to eliminate hoặc should eliminate were to eliminate hoặc should eliminate were to eliminate hoặc should eliminate were to eliminate hoặc should eliminate were to eliminate hoặc should eliminate were to eliminate hoặc should eliminate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại eliminate let’s eliminate eliminate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: line up là gì