fe3o4 + h2so4 đặc nóng dư

Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản xạ lão hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài bác học: Cân vị phản xạ lão hóa khử Hóa học tập 10, Hóa học tập 12: Bài 32 Hợp hóa học của sắt…. cũng tựa như các dạng bài bác tập luyện.

Hy vọng tư liệu này hoàn toàn có thể gom chúng ta ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội thời gian nhanh và đúng đắn rộng lớn.

Bạn đang xem: fe3o4 + h2so4 đặc nóng dư

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính với H2SO4 loãng

2. Cân vị phản xạ Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

+8/3Fe3O4 + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn đang được xem: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1 x

1 x

6Fe+8/3→ 6Fe+3 + 2e (quá trình oxi hóa)

S+6 + 2e → S+4 (Quá trình khử)

Phương trình hóa học: 2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4

6. Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh đi ra muối hạt Fe (III) sunfat và sở hữu khí mùi hương hắc lưu hoàng đioxit bay đi ra.

7. Tính hóa học của Fe kể từ oxit Fe3O4

Định nghĩa: Là láo phù hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

  • Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

  • Tính hóa học hóa học

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên láo phù hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

+ Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO overset{t^{o} }{rightarrow}3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al overset{t^{o} }{rightarrow}4Al2O3 + 9Fe

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Sắt thuộc tính với H2O ở nhiệt độ chừng cao hơn nữa 570oC thì tạo nên H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 2. Dung dịch này sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở thành phù hợp hóa học Fe(II)?

A. H2SO4

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Câu 3. Cho 2,24 gam Fe thuộc tính với oxi, chiếm được 3,04 gam láo phù hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 1M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này sau đây thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu

Câu 5. Cho phương trình phản xạ chất hóa học sau:

Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng thông số cân đối tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

Câu 6. Khi nhen cháy trọn vẹn Fe vô không gian thành phầm chiếm được hóa học rắn là?

A. Fe3O4.

B. Fe2O3.

C. FeO.

D. tạo nên láo phù hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 7. Nguyên liệu chủ yếu nhằm phát triển thép là:

A. Sắt phế truất liệu

B. Khí oxi

Xem thêm: Những cách tìm nguồn sỉ giày Sneaker Nike uy tín

C. Gang

D. SiO2, CaCO3

Câu 8. Để phân biệt những hỗn hợp loãng: HCl, HNO3, H2SO4 hoàn toàn có thể sử dụng thuốc test này sau đây?

A. Dung dịch Ba(OH)2 và bột Cu kim loại

B. Kim loại Fe và đồng

C. Dung dịch Ca(OH)2

D. Kim loại nhôm và sắt

Câu 9. Nung láo phù hợp bao gồm 0,3 mol Fe và 0,2 mol S cho tới khi kết đôn đốc phản xạ chiếm được hóa học rắn A. Cho A thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí B. Tỉ khối của B đối với không gian là:

A. 0,8045

B. 0,7560

C. 0,7320

D. 0,9800

Câu 10. Hòa tan đôi mươi gam láo phù hợp bột Fe và Fe2O3 vị một lượng hỗn hợp HCl một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được 2,24 lít hidro (đktc) và hỗn hợp X. Cho dd X thuộc tính với hỗn hợp NaOH lấy dư. Lấy kết tủa chiếm được đem nung rét vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Khối lượng hóa học rắn Y là:

A. 16 gam.

B. 24 gam.

C. 12 gam.

D. 30 gam.

Câu 11. Hòa tan không còn m gam Fe vị 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Câu 12. Có những nguyên vẹn liệu:

(1). Quặng Fe.

(2). Quặng Cromit.

(3). Quặng Boxit.

(4). Than ly.

(5). Than đá.

(6). CaCO3.

(7). SiO2.

Những vật liệu dùng làm luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5).

B. (1), (4), (7).

C. (1), (3), (5), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Câu 13. Cho 8,4 gam bột Fe vô 100 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 12,24

Câu 14. Hòa tan trọn vẹn a gam một oxit Fe vị hỗn hợp H2SO4 đậm quánh một vừa hai phải đầy đủ , sở hữu chứa chấp 0,075 mol H2SO4, chiếm được b gam một muối hạt và sở hữu 168 ml khí SO2 (đktc độc nhất bay ra). Giá trị của b là

A. 8.

B. 9.

C. 16.

D. 12.

Câu 15. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được láo phù hợp bao gồm nhị khí NO2 và NO sở hữu VX = 17,92 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vị 2,625. Thành phần Xác Suất theo gót thể tích của NO, NO2 và lượng m của Fe vẫn sử dụng là

A. 25% và 75%; 2,24 gam.

B. 25% và 75%; 22,4 gam.

C. 35% và 65%; 22,4 gam.

D. 45% và 55%; 2,24 gam.

Câu 16. Hoà tan trọn vẹn một lượng láo phù hợp X bao gồm Fe3O4 và FeS2 vô 63 gam HNO3, thu được một,568 lít NO2 (đktc). Dung dịch chiếm được mang lại thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp KOH 2M, thanh lọc kết tủa đem nung cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 9,76 gam hóa học rắn X. Nồng chừng % của hỗn hợp HNO3 có mức giá trị là

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.

…………………….

THPT Sóc Trăng vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản xạ lão hóa khử, đối phản xạ khi mang lại Fe kể từ oxit thuộc tính với hỗn hợp axit H2SO4 quánh thành phầm chiếm được là muối hạt Fe (III) sunfat và sinh đi ra mùi hương hắc. Đây là một trong những phương trình kha khá khó khăn, bởi vậy vô quy trình cân đối chúng ta rất là cẩn trọng.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: simultaneous là gì

Trên phía trên trung học phổ thông Sóc Trăng vẫn reviews cho tới chúng ta học viên Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Các bạn cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 12, Giải bài bác tập luyện Vật Lí 12 ,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Đánh giá