fe3o4 hno3 đặc

Phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | Fe3O4 rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

Bạn đang xem: fe3o4 hno3 đặc

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng HNO3 đặc

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. Cân vị phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O vị cách thức thăng vị electron

Bước 1: Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/3Fe → 3Fe3+ + 1e

N+5 +1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số quí hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 quánh.

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí làm nên màu nâu đỏ chót NO2.

6. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

6.1. Bản hóa học của Fe3O4 (Sắt kể từ oxit)

– Trong phản xạ bên trên Fe3O4 là hóa học khử.

– Oxit Fe kể từ đem tính khử thể hiện nay Khi ứng dụng với những hóa học đem tính oxi hoá mạnh như: HNO3, H2SO4 đặc…

6.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNO3 ứng dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô ăn ý hóa học ko lên hoá trị tối đa.

7. Tính hóa học của Fe3O4

Định nghĩa: Là lếu láo ăn ý của nhì oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

7.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

7.2. Tính hóa học hóa học

  • Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng đưa đến lếu láo ăn ý muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng→ Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

  • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

  • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ phỏng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

8. Tính hóa chất của HNO3

– Axit nitric là 1 trong hỗn hợp nitrat hydro đem công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 trong axit khan, là 1 trong monoaxit mạnh, đem tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh, đem hằng số cân đối axit (pKa) = −2.

– Axit nitric là 1 trong monoproton có duy nhất một sự phân ly nên vô hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

– Axit nitric đem đặc thù của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím gửi quý phái red color.

– Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo ra trở thành những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

– Axit nitric ứng dụng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở thành muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá buốt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá buốt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

– Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội bởi lớp oxit sắt kẽm kim loại được đưa đến bảo đảm an toàn bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

– Tác dụng với phi kim (các thành phần á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở thành nito dioxit nếu như trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

Phường + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

– Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

– Tác dụng với ăn ý chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan vô HNO3, HgS ko ứng dụng với HNO3.

– Tác dụng với khá nhiều ăn ý hóa học hữu cơ: Axit nitric đem năng lực đập diệt nhiều ăn ý hóa học cơ học, nên tiếp tục đặc biệt nguy nan nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung hình người.

9. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Chất nào là tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 quánh rét sẽ không còn sinh rời khỏi khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Lời giải:

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy vị H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. thạo X vừa phải đem năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải đem năng lực hòa tan được bột Cu. Oxit Fe bại là:

A. FeO

Xem thêm: diamond là gì

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Lời giải:

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy vị hỗn hợp H2SO4 quánh rét nhận được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối hạt Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Lời giải:

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo ăn ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Lời giải:

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải:

Câu 6. Hòa tan lếu láo ăn ý thân phụ sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vị hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học ko tan là lếu láo ăn ý nhì sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ đem chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo thứ tự phản xạ với HNO3 quánh rét thì số phàn ứng dù xi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Lời giải:

Câu 8. Cho m gam Fe ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư) nhận được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử có một không hai (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Lời giải:

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn đôi mươi gam lếu láo ăn ý Mg và Fe vô hỗn hợp HCl 4M nhận được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion vô X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đang được sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Lời giải:

Câu 10. Cho m gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, nhận được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Lời giải:

Câu 11. Sắt ứng dụng được với toàn bộ những hóa học nằm trong sản phẩm hóa học nào là sau đây?

A. HNO3 quánh nguội, Cl2, hỗn hợp CuSO4.

B. O2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp NaOH.

C. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, hỗn hợp AgNO3.

D. S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng

Lời giải:

Câu 12. Khi mang lại Fe vô hỗn hợp lếu láo ăn ý những muối hạt AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe tiếp tục khử ion sắt kẽm kim loại bám theo trật tự sau (ion bịa đặt trước sẽ ảnh hưởng khử trước):

A. Ag+, Cu2+, Pb2+.

B. Ag+, Pb2+, Cu2+.

C. Cu2+, Ag+, Pb2+.

D .Pb2+, Ag+, Cu2+

Lời giải:

Câu 13. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+

Lời giải:

Câu 14. Một pin năng lượng điện hoá đem năng lượng điện đặc biệt Zn nhúng vô hỗn hợp ZnSO4 và năng lượng điện đặc biệt Cu nhúng vô hỗn hợp CuSO4. Ta thấy

A. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra quy trình khử.

B. năng lượng điện đặc biệt Zn tăng còn lượng năng lượng điện đặc biệt Cu tách.

Xem thêm: i'd là gì

C. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra sự oxi hoá.

D. năng lượng điện đặc biệt Zn xẩy ra sự khử

Lời giải:

Đánh giá