giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin - nxb chính trị quốc gia

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin

Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin.

Khái Lược Về Chủ Nghĩa Mác-Lênin

Bạn đang xem: giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin - nxb chính trị quốc gia

Phần Thứ Nhất: Thế Giới Quan, Phương Pháp Luận Triết Học Của Chủ Nghĩa Mac-Lênin

Chương 1: Chủ Nghĩa Vật Biện Chứng
Chương 2: Phép Biện Chứng Duy Vật
Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử

Phần Thứ Hai: Học Thuyết Kinh Tế Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa

Chương 4: Học Thuyết Giá Trị
Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư
Chương 6: Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Và Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền Nhà Nước

Xem thêm: recipe là gì

Xem thêm: make a mess là gì

Phần Thứ Ba: Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội

Chương 7: Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
Chương 8: Những Vấn Đề Chính Trị – Xã Hội Có Tính Qui Luật Trong Tiến Trình Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa
Chương 9: Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực Và Triển Vọng

Năm XB: 2018
NXB: Chính trị quốc gia

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG

5/5 - (2 bình chọn)