increased là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to increase
Phân kể từ hiện nay tại increasing
Phân kể từ vượt lên khứ increased
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại increase increase hoặc increasest¹ increases hoặc increaseth¹ increase increase increase
Quá khứ increased increased hoặc increasedst¹ increased increased increased increased
Tương lai will/shall² increase will/shall increase hoặc wilt/shalt¹ increase will/shall increase will/shall increase will/shall increase will/shall increase
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại increase increase hoặc increasest¹ increase increase increase increase
Quá khứ increased increased increased increased increased increased
Tương lai were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase were to increase hoặc should increase
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại increase let’s increase increase
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.