measure là gì

/'meʤə/

Thông dụng

Danh từ

Sự đo lường; đơn vị chức năng đo lường; hệ đo lường; công cụ đo lường
to get / take somebody's measure
đo người mang đến ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) Review tính tình/khả năng của ai
a metre is a measure of length
mét là 1 trong những đơn vị chức năng đo chiều dài
to give full measure; đồ sộ give short measure
cân đủ; cân nặng thiếu
to make something đồ sộ measure
may bám theo số đo riêng rẽ của quý khách hàng (chứ ko nên may sẵn)
(nghĩa bóng) hạn chừng, phạm vi, số lượng giới hạn, chừng mực
without measure
không đem số lượng giới hạn nào; không tồn tại chừng đỗi nào
in some measure
trong phạm vi này đó; vô một chừng đỗi này đó
in a great (large) measure
trong một phạm vi rộng lớn lớn
beyond measure
rất lớn; rất rất mãnh liệt
Thước đo; chi chuẩn chỉnh nhằm tấn công giá
a chain's weakest links is the measure of its strength
mắt xích yếu hèn nhất là loại nhằm Review mức độ Chịu đựng của loại xích
Phương sách, phương án, cơ hội xử trí
to take strict measures against contraband
áp dụng phương án triệt nhằm chống nàn buôn lậu
(toán học) ước số
greatest common measure
ước số cộng đồng rộng lớn nhất
(âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu
(địa lý,địa chất) lớp; tầng
(từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy

Động từ

Đo, đo lường
to measure a piece of cloth
đo một miếng vải
to measure someone for new clothes
đo độ cao thấp của những người này nhằm may ăn mặc quần áo mới
Đo được
the floor measures six metres by four metres
sàn mái ấm đo được 6 m chiều lâu năm và 4 m chiều rộng
So với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ mức độ với
to measure one's strength with someone
đọ mức độ với ai
Liệu chừng; dự liệu
( (thường) + off, out) phân phối, phân rời khỏi, phân chia ra
to measure out a quantity of medicine
phân phối một vài lượng thuốc
(thơ ca) vượt lên trước, chuồn qua
to measure a distance
vượt được một quãng đường

Cấu trúc từ

measure for measure
ăn miếng trả miếng
to measure one's length
ngã sóng soài
to measure someone with one's eye
nhìn ai từ trên đầu cho tới chân

Hình thái từ

  • Ved : measured
  • Ving: measuring

Chuyên ngành

Toán & tin

độ đo, số đo; độ; đơn vị chức năng đo; chi chuẩn
measure of angle
độ đo góc
measure of concentration
(toán tài chính ) chừng luyện trumg
measure of curvature
độ cong
measure of dispersion
(thống kê ) chừng phân tán
measure of kurtosis
(thống kê ) chừng nhọn
measure of length
độ dài
measure of location
(thống kê ) chừng đo vị trí
measure of a point phối
độ đo của một tụ họp điểm
measure of sensitivity
độ nhạy
measure of skewness
(thống kê ) chừng lệch
additive measure
(giải tích ) chừng đo nằm trong tính
angular measure
(hình học tập ) chừng đo góc
complete measure
độ đo đẫy đủ
cubic measure
đo thể tích
dry measure
phép đo vật khô
exterior measure
độ đo ngoài
harmonic measure
(giải tích ) chừng đo điều hoà
hyperbolic measure
(giải tích ) chừng đo hypebôn
interior measure
độ đo trong
land measure
phép đo diện tích
liquid measure
phép đo hóa học lỏng
outer measure
(giải tích ) chừng đo ngoài
probability measure
độ đo xác suất
regular measure
độ đo chủ yếu quy
sexagesimal measure of angles
hệ đo góc (độ-phút-giây)
signed measure
độ đo suy rộng; chừng đo đem dấu
square measure
(hình học tập ) diện tích
surveyor's measure
phép đo đất
wood measure
phép đo (vật liệu) rừng

Xây dựng

số đo, chừng đo, thước đo, chi chuẩn chỉnh nhằm Review, phương án, đo

Cơ - Điện tử

Số đo, thước đo, chi chuẩn chỉnh Review, ước số,(v) đo

Kỹ thuật cộng đồng

biện pháp
administrative and technical measure
biện pháp tổ chức triển khai kỹ thuật
anti-noise measure
biện pháp chống ồn
city sanitation measure
biện pháp dọn dẹp vệ sinh đô thị
corrective measure
biện pháp sửa sai
emergency measure
biện pháp cung cấp cứu
emergency measure
biện pháp khẩn cấp
fire precaution measure
biện pháp chống cháy
fire-precaution measure
biện pháp chống cháy
maintenance measure
biện pháp bảo dưỡng
precautionary measure
biện pháp chống ngừa
preventative measure
biện pháp chống ngừa
protective measure
biện pháp bảo vệ
safety measure
biện pháp an toàn
stopgap measure
biện pháp tạm thời thời
bước
khổ loại (in)
kích thước
dimension measure
sự đo kích thước
fixed measure
kích thước đang được định
material measure
kích thước vật liệu
to measure alike
có nằm trong kích thước
đo
độ
đo đạc
độ đo
đo lường
corrective measure
sự giám sát và đo lường hiệu chỉnh
emergency measure
sự giám sát và đo lường khẩn cấp
measure process
quy trình đo lường
unit of measure
đơn vị đo lường
đơn vị đo
dụng cụ đo
hệ đo
máy đo
số đo
sự đo
sự đo lường
corrective measure
sự giám sát và đo lường hiệu chỉnh
emergency measure
sự giám sát và đo lường khẩn cấp
thước đo
tầng
incremental measure system
hệ số đo tăng dần

Kinh tế

biện pháp, cơ hội thức
biện pháp
anti-inflation measure
các phương án chống lân phát
business adjustment measure
biện pháp kiểm soát và điều chỉnh sinh hoạt kinh tế
economic measure
biện pháp kinh tế
expansionary measure
biện pháp banh rộng
half measure
biện pháp phân tách trung
half measure
biện pháp nửa vời
half measure
biện pháp quyền nghị
half measure
biên pháp thỏa hiệp
half-measure
biện pháp quyền nghi
half-measure
biện pháp thỏa hiệp
monetary measure
biện pháp thay đổi chi phí tệ
preferential tax measure
biện pháp ưu đãi thuế
punitive economic measure
biện pháp trừng trị kinh tế
stopgap measure
biện pháp trong thời điểm tạm thời, nhất thời, quá độ
structural policy measure
biện pháp quyết sách đem tính cơ cấu
temporary measure
biện pháp tạm thời thời
cách thức
định lượng
đơn vị đo lường
liquid measure
đơn vị giám sát và đo lường hóa học lỏng
hạn độ
sự đo
sự đo lường
measure of damage
sự giám sát và đo lường nấc thiệt hại
thước đo
long measure
thước đo bề dài
measure of value
thước đo giá chỉ trị
related concentration measure
thước đo triệu tập tương đối
relative concentration measure
thước đo triệu tập tương đối

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
admeasurement , admensuration , allotment , allowance , amount , amplification , amplitude , area , bang , breadth , bulk , capacity , degree , depth , dimension , distance , duration , extent , fix , frequency , height , hit , magnitude , mass , meed , mensuration , nip , part , pitch , proportion , quantity , quantum , quota , range , ratio , ration , reach , share , shot , size , slug , span , strength , sum , volume , weight , benchmark * , canon , criterion , example , gauge , meter , method , model , norm , pattern , scale , system , test , touchstone * , trial , type , yardstick , act , action , agency , bounds , control , course , deed , device , effort , expedient , limit , limitation , makeshift , maneuver , means , moderation , move , procedure , proceeding , project , proposal , proposition , resort , resource , restraint , shift , step , stopgap * , strategem , enactment , resolution , statute , accent , cadence , cadency , division , melody , rhyme , stress , stroke , swing , tempo , throb , time , tune , verse , vibration , benchmark , mark , touchstone , metrology , allocation , dole , lot , portion , split , moderateness , temperance , tactic , assize , bill , legislation , lex , beat , barometer , coefficient , constant , dimensions , fathom , girth , indication , metre , rule , sound , survey , thermometer
verb
adapt , adjust , align , appraise , assess , average , beat , blend , bound , calibrate , caliper , kiểm tra , kiểm tra out , choose , compute , delimit , demarcate , determine , dope out * , estimate , evaluate , even , eye * , figure , fit , gauge , gradate , grade , graduate , level , limit , line , look over , mark , mark out , mete , pace off , peg * , plumb , portion , quantify , rank , rate , read , reckon , regulate , rhyme , rule , scale , shade , size , size up , sound , square , stroke , survey , tailor , take tài khoản , time , value , weigh , delimitate
phrasal verb
admeasure , allocate , allow , apportion , assign , give , lot , mete , correspond , equal , match , parallel , touch

Từ trái khoáy nghĩa