notarization là gì

Notarized là gì? Định nghĩa, Từ Vựng & Ví dụ Công bệnh Tiếng Anh

Ngày đăng: / Ngày cập nhật: - Lượt xem: 127

Dịch thuật công bệnh là 1 trong những trong mỗi công ty phổ cập trong nghành nghề dịch thuật tư liệu xác nhận có tính chuyên nghiệp. Dịch thuật giờ Anh là Translation, vậy “Công bệnh giờ Anh Notarized” là gì? Trong nội dung bài viết này, Máy Thông Dịch . Com tiếp tục trả lời về kể từ vựng “Công chứng” nhập giờ Anh với những cụm kể từ tương quan cho tới Notarize sở hữu ví dụ, nằm trong dò thám hiểu tức thì nhé!

Bạn đang xem: notarization là gì

Công bệnh giờ Anh là gì?

CÔNG CHỨNG LÀ GÌ?

Công bệnh là quy trình xác nhận tính đúng chuẩn, tính kiêm toàn và nhân tố pháp lý của một loại văn bạn dạng, phù hợp đồng, văn bạn dạng giao dịch thanh toán... được tiến hành bởi vì công bệnh viên sở hữu chứng từ hành nghề trong những Phòng công bệnh, văn chống công bệnh hoặc Tòa án. 

Việc công bệnh được tiến hành theo như đúng tiến độ quy ấn định của Pháp Luật, sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày nhân viên cấp dưới công bệnh ký thương hiệu, đóng góp vệt hợp thức. 

Các văn bạn dạng công bệnh có mức giá trị thực hiện bệnh cứ, nội dung tình tiết trong số phù hợp đồng được thừa nhận ko cần thiết tiến hành giấy tờ thủ tục chứng tỏ, trừ tình huống văn bạn dạng công bệnh vị Tòa án tuyên Vô hiệu.

NOTARIZED - CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH LÀ GÌ? 

Công bệnh giờ Anh là: Notarize /ˈnəʊtəraɪz/. 

Notarized là phát triển thành thể của kể từ Công bệnh "Notarize" nhập giờ Anh.

Động kể từ “ To notarize” được đùng nhằm duy nhất bức thư hoặc những loại tư liệu không giống được công bệnh và được ký bởi vì một công bệnh viên hoặc văn chống trạng sư.

Ví dụ: 

 • A notarized affidavit (Một bạn dạng khai sở hữu công chứng).

 • The airline requires children travelling alone vĩ đại have a notarized letter of consent from one or both parents (Hãng sản phẩm ko đòi hỏi trẻ nhỏ cút phượt 1 mình cần sở hữu thư đồng ý sở hữu công bệnh của bố/ u hoặc cả thân phụ và mẹ).

 • You must notarize your academic transcripts before studying abroad (Bạn cần công bệnh bảng điểm cá thể trước lúc cút du học).

 • She had vĩ đại notarize her identification documents for the visa application. (Cô tớ cần công bệnh sách vở tùy thân thích của tớ mang lại đơn van visa).

Từ vựng công bệnh giờ Anh

CÁC DẠNG KHÁC CỦA TỪ CÔNG CHỨNG TIẾNG ANH: NOTARIZE

1. Động kể từ Noterize 

 • Động kể từ nguyên vẹn mẫu: Noterize (verb bare)

Ví dụ:

I need vĩ đại notarize my signature on this Sales contract (Tôi cần thiết công bệnh chữ ký của tôi bên trên phù hợp đồng giao thương mua bán này).

Notary publics can notarize all kinds of documents quickly, and I have vĩ đại admit that their productivity is very high (Công bệnh viên hoàn toàn có thể công bệnh toàn bộ những loại sách vở một cơ hội nhanh gọn lẹ, và tôi cần quá nhận rằng năng suất của mình rất rất cao).

 • Động kể từ thêm thắt “s”: Noterizes

Ví dụ: The notary office notarizes the documents vĩ đại validate their authenticity (Văn chống công bệnh công bệnh những loại tư liệu nhằm xác nhận tính xác thực của chúng). 

 • Động kể từ vượt lên trước khứ thêm thắt “V_ed/ V3”: “notarized”

Ví dụ: The document had been notarized yesterday for legal purposes (Tài liệu đã công bệnh ngày ngày qua mang lại mục tiêu pháp lý). 

 • Động kể từ thêm thắt “V_ing: notarizing

Ví dụ:

I will be notarizing my identification documents tomorrow vĩ đại ensure their legal validity ((Tôi tiếp tục tổ chức công bệnh những sách vở tùy thân thích của tớ vào trong ngày mai nhằm đáp ứng tính hợp thức về mặt mũi pháp luật của chúng).

They prioritize notarizing documents for elderly individuals because they may not be able vĩ đại wait for an extended period of time due vĩ đại their health (Họ ưu tiên công bệnh mang lại những người dân cao tuổi tác trước vì như thế bọn họ ko thể đợi vượt lên trước lâu bởi hiện tượng sức mạnh của họ).

Notarized là gì?

2. Tính kể từ Công chứng: Notarial

Notarial (adj): liên quan lại cho tới việc làm của công bệnh viên.

Ví dụ: notarial services (dịch vụ công chứng),...

3. Danh kể từ Công chứng: Notarization

 • Notarization (n): Thủ tục công bệnh, hành vi hoặc Quy trình nhằm một quan lại chức núi sông như: trạng sư ký vào trong 1 lá thư/ những loại tư liệu không giống. 

Ví dụ:

The state no longer charges a fee for paper notorizations (Nhà nước không hề thu tiền phí dịch thuật sách vở nữa).

All of my certifications need vĩ đại be copied and given vĩ đại the nearest notary public for notarization. After that, I have vĩ đại give them vĩ đại my teacher (Tất cả những chứng từ của bạn dạng thân tôi rất cần được sao chép và mang tới mang lại công bệnh viên sớm nhất sẽ được công bệnh. Sau cơ, tôi cần gửi bọn chúng mang lại nhà giáo của mình)

 • Notary (n): Công bệnh viên, một quan lại chức sở hữu thẩm quyền pháp luật nhằm xác nhận rằng những tư liệu được ký đúng chuẩn hoặc đung sự thât/ tuyên thệ (= điều hứa) đầu tiên.

Ví dụ: This agreement was drawn up and verified by a notary (Thỏa thuận này được biên soạn thảo và xác nhận bởi vì một nhân viên cấp dưới công chứng). 

Ví dụ Anh - Việt kể từ vựng công bệnh giờ Anh Natorize

TỪ VỰNG TIẾNG ANH NGÀNH DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG

1. Từ mới nhất giờ Anh tương quan cho tới “Công chứng”

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

notary law

ˈnəʊtəri lɔː

Luật công chứng

notary/ notary public

ˈnəʊtəri/ ˈnəʊtəri ˈpʌblɪk

Công bệnh viên/ nhân viên cấp dưới công chứng

notary office

ˈnəʊtəri ˈɒfɪs

Văn chống công chứng

notarized translation

ˈnəʊtəraɪzd trænsˈleɪʃᵊn

Dịch thuật công chứng

notarized copy/ Certified copy

ˈnəʊtəraɪzd ˈkɒpi/ ˈsɜːtɪfaɪd ˈkɒpi

Bản sao công chứng

duplicate notarization ˈdjuːplɪkɪt noʊ.tə.raɪˈzeɪ.ʃən Sao nó công chứng/ Sao nó bạn dạng chính 

notary fee/ notarization fee

ˈnəʊtəri fiː/ noʊ.tə.raɪˈzeɪ.ʃən fiː

Phí công chứng

notarize documents/ notarize paperwork

ˈnəʊtəraɪz ˈdɒkjəmənts/ ˈnəʊtəraɪz ˈpeɪpəˌwɜːk

Công bệnh giấy tờ tờ

Legal document

ˈliːɡəl ˈdɒkjəmənt

Văn bạn dạng pháp lý

Securities Company sɪˈkjʊərətiz ˈkʌmpəni Công ty bệnh khoán

signed up

saɪnd ʌp

Đăng ký

signature

ˈsɪɡnɪʧə

Chữ ký

autographed

ˈɔːtəɡrɑːft

Có chữ ký

authentication

ɔːˌθɛntɪˈkeɪʃᵊn

Xác thực

affidavit

ˌæfɪˈdeɪvɪt

Tuyên thệ

acknowledgment

əkˈnɒlɪʤmənt

Xác nhận (việc ký tên)

inked

ɪŋkt

Mực

signed

Xem thêm: note là gì

saɪnd

Đã ký

subscribed

səbˈskraɪbd

Đã đăng ký

consigned

kənˈsaɪnd

Hợp tác

countersigned

ˈkaʊntəsaɪnd

ký tên

endorsed

ɪnˈdɔːst

chứng thực

registered

ˈrɛʤɪstəd

đã đăng ký

signed on

saɪnd ɒn

đã ký vào

initialed

ɪˈnɪʃəld

khởi tạo

inscribed

ɪnˈskraɪbd

ghi

authored

ˈɔːθəd

có tác giả

penciled (in)

ˈpɛnsld (ɪn)

bút chì (trong)

penned

pɛnd

viết ra

scratched (out)

skræʧt (aʊt)

cào ra)

scrawled

skrɔːld

nguệch ngoạc

scribbled

ˈskrɪbᵊld

viết nguệch ngoạc

2. Từ đồng nghĩa tương quan với kể từ “Công bệnh giờ Anh”

Tiếng Anh

Phiên âm

Tiếng Việt

Certify/ Verification

ˈsɜːtɪfaɪ

Xác nhận, công nhận

Authenticate

ɔːˈθɛntɪkeɪt

Xác thực/ Chứng thực

Validate

ˈvælɪdeɪt

Xác nhận tính phù hợp lệ

Verify

ˈvɛrɪfaɪ

Xác minh

Seal

siːl

Đóng dấu

Witness

ˈwɪtnəs

Làm nhân chứng

Attest

əˈtɛst

Chứng thực

Formalize

ˈfɔːməlaɪz

Đưa nhập mẫu mã chủ yếu thức

Ratify

ˈrætɪfaɪ

Phê chuẩn

Approve

əˈpruːv

Phê duyệt

KẾT LUẬN

Máy Thông Dịch . Com vừa vặn share cho tới chúng ta kể từ vựng “Notarized là gì?” Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết chúng ta đang được học tập thêm thắt được không ít kể từ mới nhất giờ Anh lĩnh vực công bệnh tư pháp thú vị. 

>>> Tham khảo:

 • Công bệnh bạn dạng dịch giờ Anh ở đâu?

 • Công bệnh phù hợp đồng là gì?

 • Công bệnh bởi vì cấp cho quốc tế ở đâu?

 • Công bọn chúng giờ Anh là gì

 • Dịch thuật Công chứng giờ Anh ở đâu?

  Xem thêm: literacy là gì

 • Farewell là gì?

 • Top 12 Phần mượt dịch giờ Anh miễn phí

 • Hasty là gì?