presented là gì

tính từ

Bạn đang xem: presented là gì

xuất hiện, hiện tại diện; sở hữu (có mặt mũi bên trên một điểm, nhập một hóa học..)

xuất hiện ở...

sinh ra nhập trí

lúc này, lúc này, hiện tại thời (hiện đang được xẩy ra, đang được tồn tại)

lối ranh giới hiện tại tại

cuốn sách này

hiện giờ đang kiểm tra, hiện giờ đang giải quyết và xử lý, hiện giờ đang bàn bạc

(ngôn ngữ học) hiện tại tại

thời hiện tại tại

(từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng gom đỡ

sự sẵn sàng trợ giúp trong khi khó khăn khăn

thời ni, thời đại ngày nay

danh từ

lúc này, hiện tại thời, hiện nay, lúc này, thời điểm này, bây giờ

lúc này, giờ đây, khi này

trong khi này, hiện tại giờ

(pháp lý); (đùa cợt) tư liệu này, tư liệu này

vì thế những tư liệu này

(ngôn ngữ học) thời hiện tại tại

đá quý biếu, thiết bị tặng, tặng phẩm

biếu ai vật gì, tặng ai loại gì

nét giơ súng ngắm; nét bồng súng chào

Xem thêm: environment là gì

ngoại động từ

thể hiện, bày rời khỏi, lòi ra, giơ rời khỏi, phô ra

tình huống này thể hiện một trong những khó khăn khăn

fake, trình, nộp, dưng (để ai (xem) xét)

trình quốc thư

fake một bạn dạng con kiến nghị

nộp séc nhằm lĩnh tiền

giãi tỏ, trình diễn, biểu thị, ngỏ lời

trình diễn yếu tố một cơ hội rất rõ ràng ràng

trình diện (người); xuất hiện tại, ló rời khỏi, nảy rời khỏi (về một thời điểm, một biện pháp..)

trình trình diễn (một vở kịch); cho tới (diễn viên) rời khỏi mắt

trình diện; dự thi; phát sinh, xuất hiện tại, thể hiện ra

trình diện trước ban giám khảo

ý suy nghĩ nảy rời khỏi nhập trí não tôi

ra mắt (ai với ai); fake (ai) nhập yết con kiến, fake (ai) nhập bệ con kiến (vua...)

được đi vào chầu, được đi vào yết con kiến vua

đề ra, thể hiện (cái gì cho tới ai biết)

(tôn giáo) tiến thủ cử (thầy tu với giám mục nhằm quản lý xứ đạo)

trao tặng (ai loại gì)

thể hiện (hoá đơn..)

(quân sự) giơ (súng) ngắm; bồng (súng) chào

bồng súng chào

Xem thêm: quảng cáo tiếng anh là gì