revised là gì

/ri'vaiz/

Thông dụng

Ngoại động từ

Đọc lại, xem xét lại, duyệt lại, xét lại
Sửa lại (bản in test, một luật đạo...)
Ôn đua (những bài xích vẫn học)

Danh từ

Bản in test (bông) lượt loại hai
the Revised Version
Kinh Thánh sửa lại

Chuyên ngành

Toán & tin

làm lại, sửa lại, coi lại

Xây dựng

hiệu chỉnh lại
soát lại

Kỹ thuật cộng đồng

kiểm tra lại
duyệt lại
làm lại
sửa lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
alter , amend , blue-pencil * , change , clean up , compare , cut , debug , develop , emend , go over , improve , launder , look over , modify , overhaul , perfect , polish , recalibrate , recast , reconsider , redo , redraft , redraw , reexamine , rehash , reorganize , restyle , revamp , review , rework , rewrite , lập cập through , scan , scrub , scrutinize , study , tighten , update , upgrade , emendate , correct , edit , rearrange , redact , reform , renovate