slavery là gì

/'slævəri/

Thông dụng

Danh từ

Cảnh nô lệ; sự nô lệ; biểu hiện nô lệ
to prefer death lớn slavery
thà bị tiêu diệt ko chịu đựng thực hiện nô lệ
Sự sở hữu nô lệ; chính sách sở hữu nô lệ
Sự làm việc vất vả; việc làm cực kỳ nặng nhọc, việc làm được trả công rẻ mạt mạt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bondage , bullwork , captivity , chains* constraint , drudge , drudgery , enslavement , enthrallment , feudalism , grind , helotry , indenture , labor , menial labor , moil , peonage , restraint , serfdom , serfhood , servitude , subjection , subjugation , thrall , thralldom , toil , vassalage , work , servileness , servility , villeinage , yoke , bond service , helotism , inthrallment

Từ trái khoáy nghĩa