taxes là gì

/tæks/

Thông dụng

Danh từ

Thuế

Danh từ

Thuế
sales tax
thuế doanh thu
inheritance tax
thuế di sản; thuế quá kế
Tax code
Mã số thuế
(nghĩa bóng) gánh nặng; sự yên cầu, sự thách thức lớn

Ngoại động từ

Đánh thuế
(nghĩa bóng) đòi hỏi nóng bức, yên cầu áp lực, bắt nên nỗ lực, đè nén lên
to tax someone's patience
đòi chất vấn ai nên kiên trì đặc biệt nhiều
(pháp lý) quyết định ngân sách khiếu nại tụng

Cấu trúc kể từ

a tax on something
một trọng trách so với ai, một sự stress so với ai
a tax on one's strength
một trọng trách so với mức độ khoẻ
tax somebody with something
buộc tội ai về khuôn mẫu gì

Hình Thái Từ

  • Ved : Taxed
  • Ving: Taxing

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán tài chính ) thuế
income tax
thuế thu nhập
direct tax
thuế trực thu
indirect tax
thuế thân

Kỹ thuật công cộng

cước
đánh thuế

Kinh tế

đánh thuế
thu thuế (các đồ uống một món đồ...)
thuế
tiền thuế

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assessment , bite * , brokerage , capitation , contribution , cost , custom , dues , duty , excise , expense , fine , giveaway , imposition , impost , levy , obligation , pork barrel * , price , rate , salvage , tariff , tithe , toll , towage , tribute , albatross * , charge , deadweight , demand , difficulty , drain , load , millstone * , onus , pressure , strain , task , weight , millstone
verb
assess , charge , charge duty , demand , demand toll , enact , exact , exact tribute , extract , impose , rung rinh an impost , rate , require contribution , tithe , cumber , drain , encumber , enervate , exhaust , lade , load , make demands on , oppress , overburden , overtax , overuse , overwork , press hard on , pressure , prey on , push , put pressure on , saddle , sap , strain , stress , stretch , task , tire , try , weaken , wear out , weary , weigh , weigh down , weigh heavily on , weight , arraign , blame , censure , criminate , impeach , impugn , impute , incriminate , inculpate , indict , reproach , reprove , burden , freight , drive , denounce , admonish , Hotline down , castigate , chastise , chide , dress down , rap , rebuke , reprimand , scold , upbraid , accuse , assessment , cess , contribution , custom , deplete , difficulty , dues , duty , excise , expense , fee , fine , impost , levy , obligation , octroi , onus , overload , settle , tariff , toll

Từ trái ngược nghĩa