transportation là gì

/¸trænspɔ:´teiʃən/

Thông dụng

Danh từ

(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự vận chuyển, sự vận tải đường bộ (như) transport
transportation by air
sự vận chuyển vị được sản phẩm không
(pháp lý) sự phân phát vãng, sự bị đày đọa, sự đày đọa ải; tội đày đọa, tội phân phát vãng
to be sentenced vĩ đại transportation for life
bị phán quyết đày đọa công cộng thân
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phiếu vận tải đường bộ, vé (tàu, xe)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự vận tải đường bộ, sư vận chuyển

Xây dựng

vận vận chuyển lối thuỷ

Cơ - Điện tử

Sự vận chuyển, sự vận tải đường bộ, sự vận chuyển

Kỹ thuật công cộng

giao thông
buildings for transportation facilities
nhà đáp ứng uỷ thác thông
Department of Transportation and Communication (Philippines) (DOTC)
Bộ Giao thông và truyền thông (Philippines)
Intelligent Transportation Infrastructure (ITI)
cơ sở hạ tầng giao thông vận tải vận tải đường bộ thông tin
means of transportation
phương tiện uỷ thác thông
municipal transportation
giao thông đô thị
municipal transportation
giao thông nhập trở thành phố
overhead transportation
giao thông bên trên không
trackless transportation
giao thông ko ray
transportation map
bản thiết bị uỷ thác thông
transportation route
đường uỷ thác thông
sự chuyên nghiệp chở
sự uỷ thác lưu
sự vận chuyển
bulk transportation
sự vận giao hàng rời
centralized transportation
sự vận gửi tập dượt trung
container transportation
sự vận gửi vị contenơ
elephant-back transportation
sự vận gửi vị voi
horse driven tip-cart transportation
sự vận gửi vị xe pháo ngựa
mule back transportation
sự vận gửi vị la
pallet transportation
sự vận gửi vị máng
public transportation
sự vận gửi công cộng
sự vận tải

Kinh tế

phương tiện vận tải
sự bơm bám theo lối ống
sự chuyên nghiệp chở
river transportation
sự vận chuyển vị lối sông
sự vận tải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

Bạn đang xem: transportation là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Xem thêm: firms là gì

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: i'd là gì