tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện của viên chức

Bạn đang xem bài viết ✅ Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Bản tự nhận xét đánh giá ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bản tự nhận xét đánh giá viên chức, công chức là biểu mẫu được sử dụng hàng năm trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể.

Bản tự nhận xét đánh giá giúp cán bộ, công viên chức tự mình đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó đưa những giải pháp để khắc phục. Một bản tự nhận xét đánh giá cán bộ, công viên chức đúng bao gồm toàn bộ các mặt từ chính trị đến đạo đức, lối sống của từng cá nhân. Qua mỗi bản nhận xét đánh giá này các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý sẽ đưa ra những phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực cũng như là trình độ chuyên môn của từng người.

Bạn đang xem: tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng rèn luyện của viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ………………….Mã số:…………………….

Chức vụ:………………………… Ngạch bậc lương:…………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng).

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3. Tinh thần kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5. Tính trung thực trong công tác:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

6. Lối sống đạo đức:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày….. tháng….. năm 20

Người tự nhận xét

Xem thêm: simulated là gì

(Ký tên)

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: ………………………………..:

Ngày….. tháng…. năm….

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

Xem thêm: library nghĩa là gì

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Bản tự nhận xét đánh giá của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.