vanished là gì

Bạn đang xem: vanished là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to vanish
Phân kể từ hiện nay tại vanishing
Phân kể từ quá khứ vanished
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vanish vanish hoặc vanishest¹ vanishes hoặc vanisheth¹ vanish vanish vanish
Quá khứ vanished vanished hoặc vanishedst¹ vanished vanished vanished vanished
Tương lai will/shall² vanish will/shall vanish hoặc wilt/shalt¹ vanish will/shall vanish will/shall vanish will/shall vanish will/shall vanish
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại vanish vanish hoặc vanishest¹ vanish vanish vanish vanish
Quá khứ vanished vanished vanished vanished vanished vanished
Tương lai were to vanish hoặc should vanish were to vanish hoặc should vanish were to vanish hoặc should vanish were to vanish hoặc should vanish were to vanish hoặc should vanish were to vanish hoặc should vanish
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại vanish let’s vanish vanish
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: geometric là gì